Ohjesääntö 30.3.2016

1 Ohjesäännön vahvistaminen 

Etelä-Suomen Veroammattilaiset ProVero ry:n yhdistyssääntöjen 5 §:n (hallituksen tehtävät) mukaisesti nämä ohjesäännöt tulee hallituksen vahvistaa vuosittain. Ohjesäännöt on tarkoitettu yhdistyksen oman toiminnan tukemiseksi ja siihen tehtävät muutokset vahvistaa aina yhdistyksen hallitus. Mahdollisuuksien mukaan vahvistaminen tulee aina tehdä hallituksen ensimmäisessä järjestäytymiskokouksessa.

Hallituksen hyväksymän ohjesäännön vahvistamisesta ja käyttöönottamisesta on tilintarkastaja / toiminnantarkastaja ja muille asianomaisille viipymättä annettava tieto. Samalla on heille kullekin luovutettava yksi kappale tätä ohjesääntöä. 

2 Hallituksen järjestäytyminen 

Hallituksen on järjestäytymiskokouksessaan vahvistettava seuraavat toimikunnat: Edunvalvonta-, lomakohteiden hoito-, koulutus-, lakko-, tiedotus-, virkistys- ja vuokraustoimikunta sekä työvaliokunta. Toimikuntia voidaan tarvittaessa yhdistää keskenään. 

Toimikunnat valitsevat tarvittaessa toimikuntansa puheenjohtajan tai vastaavan vastuuhenkilön keskuudestaan samassa hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Toimikunnan vetäjän valinnasta on myös erityismääräyksiä tässä ohjesäännössä. 

Vahvistaessaan toimikuntien jäsenet, hallitus määrittää samalla työvaliokunnan sekä kaikkien toimikuntien jäsenmäärät. 

Sama henkilö voi tulla nimetyksi useampaan toimikuntaan ja tarvittaessa toimikuntiin ja hallituksen eri toimihenkilöksi voidaan valita myös hallituksen ulkopuolisia yhdistyksen jäseniä. 

Näissä ohjesäännöissä määritellään myös hallituksen asettamien toimielinten sekä toimihenkilöiden tehtävät, jos näistä ei tehdä erillistä hallituksen päätöstä (yhdistyssäännöt 5 §). 

Järjestäytymiskokouksessa hallitus vahvistaa yhdistykselle sihteerin, jäsensihteerin, taloudenhoitajan, tiedottajan sekä yhdistyksen lakkopäällikön. 

Tarvittaessa hallitus voi pitää myös sähköposti- tai vyvi-kokouksia normaalin kokoustoiminnan lisäksi. Lisäksi on käytössä mahdollinen virtuaalinen keskusteluryhmä. 

Uudenmaan alueen pääluottamusmiehellä, joka on yhdistyksen jäsen, on aina niin halutessaan oikeus osallistua hallituksen kokouksiin. 

Hallituksen varajäsenet kutsutaan hallituksen kokouksiin sukunimen mukaisessa aakkosellisessa kutsumisjärjestyksessä. Lisäksi kutsutaan jokaiseen kokoukseen aina yksi luottamusmies, joka on yhdistyksen jäsen. Kokouspaikan mukaan ko. työyhteisön luottamusmies on kuitenkin aina ensisijainen osallistuja. 

Hallituksen vuosittaisiin seminaareihin kutsutaan hallituksen lisäksi aina kaikki varajäsenet. 

Hallituksen kokoukset pyritään pitämään Uudenmaan alueen Verohallinnon työpaikoilla. Kokousaikataulu kokouspitopaikkoineen vahvistetaan mahdollisimman aikaisin toimintavuoden alkaessa. 

3 Yleisiä määräyksiä taloudesta 

Etelä-Suomen Veroammattilaiset ProVero ry:n talouden hoidossa, varojen käytössä ja tilinpidossa on noudatettava yhdistyslain, yhdistyksen sääntöjen, yhdistyksen kokousten ja hallituksen kokousten päätösten sekä tämän ohjesäännön määräyksiä. 

Kaikkien tässä ohjesäännössä tarkoitettujen toimielimien ja toimihenkilöiden tulee hoitaa tehtäväänsä ja hoidossaan olevaa omaisuutta huolellisesti. Yhdistyksen varainhoidon johto ja valvonta samoin kuin tämän ohjesäännön valvonta kuuluu hallitukselle. 

Hallitustyöskentelyssä 1. varapuheenjohtaja vastaa asianesittelystä talousasioissa. Talouden ja varojen päivittäinen hoito kuuluu hallituksen valvonnan alaisena taloudenhoitajalle ja eri toimikunnille tämän ohjesäännön määräysten mukaisesti. 

4 Menojen suoritus ja menotositteet 

Ennen menon suorittamista on laskuun tai muuhun menon perusteena olevaan asiakirjaan tehtävä merkinnät: tavaran tai suorituksen vastaanottamisesta, numerollisesta tarkastamisesta sekä menon hyväksymisestä. 

Asiatarkastuksen tekeminen kuuluu sille henkilölle, joka on valtuutettu vastaanottamaan suoritteen tai teki tilauksen. Vastaanottajan on tarkastettava, että tavaraerien ja työsuoritteiden laadut ja määrät ovat tilausten tai sopimusten mukaiset, oikeat ja riittävästi eritellyt. 

Laskutusosoitteena käytetään tarvittaessa joko taloudenhoitajan tai tilaajan nimeä sekä hänen työpaikkansa osoitetta. 

Hallitustyöskentelyn menotositteet sekä hallituksessa erikseen päätettyjen hankintojen mukaiset menotositteet hyväksyy pääsääntöisesti 1. varapuheenjohtaja. 

Talous- ja menoarvioon sisältyvät toimikuntien laskut hyväksyy toimikunnan vetäjä. 

Toistuvat toiminnan kulut maksetaan tilitoimistopalveluna tai e-laskuna. 

5 Kirjanpito 

Yhdistyksen on pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa kirjanpitolain ja -asetuksen säännösten mukaisesti ottaen lisäksi huomioon tämän ohjesäännön erityismääräykset. Yhdistyksen kirjanpidon hoitaminen kuuluu hallituksen valitsemalle tilitoimistolle sekä taloudenhoitajalle. 

Tositteet, kirjanpitokirjat ja muu aineisto on säilytettävä järjestyksessä ja turvaavalla tavalla. Kirjanpito on järjestettävä siten, että siitä voidaan vaivattomasti seurata tulo- ja menoarvion toteutumista. 

Kaikesta kalustosta ja muusta irtaimesta käyttöomaisuudesta on pidettävä luetteloa tai kortistoa, jossa näkyvät esineiden nimet, tuntomerkit, kuten koneiden numerot ja määrät, hankinta-ajat ja hankintamenot. Kalenterivuosittain on kalusto ja muu irtain käyttöomaisuus inventoitava. Kalustoluetteloa on ylläpidettävä kustannuspaikoittain / lomakohteittain eriteltynä. 

Erityistä luetteloa on myös pidettävä yhdistyksen vakuus- yms. asiakirjoista sekä taide-esineistä. 

6 Tilinpäätös 

Työvaliokunnan on hyvissä ajoin esitettävä hallitukselle ehdotus tilinpäätökseksi ja hallituksen on annettava tilit liitteineen hyväksymässään muodossa allekirjoitettuina sääntöjen määräämänä aikana tilintarkastajien tarkastettavaksi. 

Tilinpäätös on laadittava kirjanpitolain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla ja aatteelliselle yhteisölle säädettyjä tase- ja tuloslaskelman kaavoja noudattaen. 

7 Tulo- ja menoarvio 

Hallituksen on hyvissä ajoin ennen vuosikokousta annettava työvaliokunnalle sekä taloudenhoitajalle valmisteltavaksi ehdotus yhdistyksen tulo- ja menoarvioksi. 

Tulo- ja menoarvio tulee laatia ja ryhmitellä tuloslaskelman mukaisesti kustannuspaikoittain. Vuosikokoukselle on tulo- ja menoarvion ohessa esitettävä havainnollinen yhdistelmä, jossa on edellisen vuoden tuloslaskelman sekä kuluvan ja tulevan tilikauden tulo- ja menoarvion luvut. 

8 Erityisiä määräyksiä taloudenpidosta 

Taloutta on hoidettava säästäväisesti ja hyväksytyn tulo- ja menoarvion mukaisesti. Ellei määräraha riitä tarkoitukseen, saa menoarvion ylittävän menon suorittaa vain hallituksen erillisellä päätöksellä tai merkittävässä asiassa vuosikokoukselle esitetyllä lisätulo- ja menoarviolla. 

Tulo- ja menoarvion toteutumisesta seuraa taloudenhoitaja ja hallitus neljännesvuosittain. Taloudenhoitaja antaa hallitukselle seurantaraportin neljännesvuosittain tai useammin hallituksen sitä pyytäessä. Yksi seurantatehtävistä on vuokratuloperinnästä. 

9 Valtuutukset 

Toimikunnat ja toimihenkilöt vastaavat tulo- ja menoarvioon varattujen määrärahojen käytöstä seuraavasti, ottaen huomioon yhdistyksen kokousten mukaiset suuntaviivat ja yhdistyssääntöjen määräykset. 

  1. Hallitus taa järjestäytymiskokouksessaan valtuutuksen niille henkilöille, joilla on oikeus nostaa varoja yhdistyksen pankkitileiltä.
  2. Hallitus antaa järjestäytymiskokouksessaan valtuutuksen niille henkilöille, joilla on oikeus nostaa ja kuitata postitse tulleet lähetykset.
  3. Kokouksista aiheutuvista menoista päättää kokoonkutsuja, jonka tulee huolehtia määrärahojen riittävyydestä.

Kokouspalkkio maksetaan hallituksen ja sen asettamien valio- ja toimikuntien pitämien kokousten osanottajille vuosikokouksen päätöksen suuruisena. Kokouspalkkion maksamisen ehtona on, että kokouksesta laaditaan pöytäkirja tai kokousmuistio, ellei hallitus valio- tai toimikunnan esityksestä tai muutoin kussakin tapauksessa erikseen toisin päätä. Kokouksen ajankohdalla ei ole merkitystä. Sähköposti- ja vyvi -kokouksista ei makseta erillistä kokouspalkkiota. 

  1. Toimistokuluista päättää puheenjohtaja, varapuheenjohtajat tai taloudenhoitaja. 
  2. Alle 50 euron edustus- ja huomionosoitusmenoja voi puheenjohtaja tai varapuheenjohtajat käyttää tulo- ja menoarvioon varatusta määrästä. Yli 50 euron menoista päättää hallitus. 
  3. Toimeksiantoon perustuvat matkakustannukset korvataan virkamiesten matkakustannusten korvaamista koskevan virkaehtosopimuksen mukaisesti. Korvausta ei kuitenkaan makseta, mikäli matka ei ole todellisuudessa aiheuttanut asianomaiselle omia kustannuksia. 

Lomakohteiden hoitotoimikunnan jäsenten tehdessä toimikunnan tehtäviin liittyviä matkoja lomakohteisiin maksetaan heille ns. lounasrahaa 15 euroa.

Kuljettaessa yhteisretkin talkoisiin tai lomakohteiden hoitamiseen liittyvissä tehtävissä, korvataan matkakustannukset autokunnittain 50 euroa (Heinola). 

  1. Tulo- ja menoarvioon sisältyvistä toimikuntien määrärahojen käytöistä päättää kukin toimikunta itse. Suuremmista ja muista tulo- ja menoarvioon varatuista määrärahojen käytöstä päättää esittelystä hallitus. 
  2. Niillä lomakohteiden hoitotoimikunnan jäsenillä, jotka eivät saa erillistä palkkiota hoitotehtävien suorittamisesta, on oikeus käyttää lomakohteita veloituksetta sesonkiaikojen ulkopuolella 1 -2 viikkoa vuodessa. 

10 Tilitoimisto

Tilitoimisto hoitaa yhdistyksen kirjanpitoa sekä valmistelee tilinpäätöksen. Lisäksi tilitoimisto on valtuutettu hoitamaan yhdistyksen maksuliikennettä hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Taloudenhoitaja tilaa neljännesvuosittaisen seurantaraportin tilitoimistolta. 

11 Puheenjohtaja 

Puheenjohtaja ensisijaisesti edustaa yhdistystä Verovirkailijain Liitto ry:n hallituksessa ja käyttää silloin päätöksenteko-oikeutta yhdistyksen nimissä kulloinkin yhdistyksen hallitukselta saamin ohjein. Myös muissa yhdistyksen sidosryhmien yhteydenotoissa sekä tilaisuuksissa puheenjohtaja on pääsääntöinen yhdistyksen edustaja. Myös varapuheenjohtajat ja toimikuntien vastuuhenkilöt edustavat tarvittaessa yhdistystä, jos hallituksessa näin päätetään. 

Puheenjohtaja on vastuuhenkilö edunvalvontatoimikunnan sekä työvaliokunnan toiminnan osalta ja esittelee näiden asiat hallitukselle.

Puheenjohtaja toimii hallituksen kokousten puheenjohtajana sekä vahvistaa kokousten esityslistat. Puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajien kanssa koordinoi yhdistyksen toimintaa ja raportoi hallitusta. Puheenjohtaja toimii varapuheenjohtajien varahenkilönä.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi jonkun hallituksen jäsenen kanssa. 

12 Varapuheenjohtajat 

Varapuheenjohtajat ovat puheenjohtajan varahenkilöitä siinä järjestyksessä, missä hallitus on järjestäytymiskokouksessaan sen vahvistanut. Varapuheenjohtajat huolehtivat siitä, että asiat tulevat esitellyiksi hallituksen kokouksissa yhdistyksen ohjesäännöissä myöhemmin esitetyllä tavalla. Varapuheenjohtajat vastaavat kokousasioiden valmistelusta sekä ajallaan hallituksen esittelyyn tulemisesta. Näitä asioita ovat mm. tilinpäätöksen valmistelu, tulo- ja menoarviovalmistelu. Varapuheenjohtajilla on myös tämän ohjeistuksen mukaisesti vastuu toimielinten toiminnan sujumisesta.

Varapuheenjohtajien vastuualueet 

I varapuheenjohtaja: 

Lakkopäällikkö, lakkotoimikunnan puheenjohtaja sekä talous- ja hallintoasiat. 

II varapuheenjohtaja 

Lomakohteiden hoitotoimikunta, Vuokraustoimikunta, Virkistystoimikunta sekä tiedotustoimikunta 

13 Taloudenhoitaja 

Yhdistyksen hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan taloudenhoitajan. Taloudenhoitaja hoitaa yhdistyksen rahaliikennettä, hyväksyy menotositteet, jos tässä ohjesäännössä ei ole toisin määrätty. Taloudenhoitaja osallistuu tulo- ja menoarvion laadintaan, huolehtii kirjanpitoaineiston tilitoimistolle sekä toimii muutoinkin yhdyshenkilönä tilitoimistoon päin. 

Taloudenhoitaja esittelee tarvittaessa hallitukselle edellä mainitut talousasiat.  Lisäksi taloudenhoitaja esittelee hallitukselle neljännesvuosittain tulo- menoarvion seurantatiedot ja osallistuu tarvittaessa toimikuntien toiminnan talousseurantaan. 

Hyväksymismerkinnät sisältävät laskut toimitetaan aina taloudenhoitajalle, joka varmistaa laskulle kirjanpidossa käytettävän tilin, maksaa laskun tai antaa tilitoimistolle toimeksiannon maksun suorittamiseen. Taloudenhoitaja hoitaa kaikki kirjanpitotositteet tilitoimistolle. Taloudenhoitajan sijaisena toimivat varapuheenjohtajat. 

Taloudenhoitaja suorittaa lopullisen menotositteiden numerollisen tarkistuksen. Hänen on tarkastettava, että meno on yhdistyksen toiminnasta johtuva, päätöksen tai sopimuksen mukainen, asiallinen ja hyväksyttävä. Epäselvissä tapauksissa hänen on esitettävä asia varapuheenjohtajille, tai hallitukselle. Edustuskuluihin liittyvissä tositteissa on oltava maininta tilaisuuden tarkoituksesta ja osanottajat. Tilauksia tehtäessä on aina toimittajalle esitettävä laskutusosoitteeksi taloudenhoitajan nimi, työpaikka ja työpaikan osoite. 

Taloudenhoitaja valtuutetaan suorittamaan yhdistyksen kokousten vahvistamat toimihenkilöiden palkkiot ja jäsenmaksut sekä hallituksen ja sen valtuuttamien toimikuntien ja toimihenkilöiden päätösten mukaiset menot. Mikäli päätöksestä ei ole tehty pöytäkirjaa, on päättäjien hyväksyttävä ne erikseen. 

Yhdistyksen kalusto-, irtaimisto-, taide-esine-, vakuus- yms. asiakirjoista pidettävien listojen ylläpitämisestä vastaa taloudenhoitaja. 

14 Yhdistyksen sihteeri 

Yhdistyksen hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan yhdistyksen sihteerin. 

Sihteerin on huolehdittava mm. seuraavista tehtävistä, ellei hallitus kokouksessaan erikseen toisin päätä: 

Sihteeri laatii järjestyksessä numeroidut pöytäkirjat hallituksen kokouksista noin kahden viikon kuluessa kokouksesta ja toimittaa kopiot sähköisesti niistä kullekin hallituksen jäsenelle ja luottamusmiehelle nähtäväksi ja muutoinkin huolehtii hallituksen päätösten saattamisesta asianosaisten tietoon sekä tarpeellisesta tietoaineistosta tiedotustoimikunnalle. 

Sihteeri ilmoittaa yhdistyksen ja hallituksen kokouksista ja huolehtii kokousilmoitusten lähettämisestä ajallaan sekä toimittaa Verovirkailijain Liitto ry:n sääntöjen, virkaehto-, luottamusmies- ja työsuojelusopimusten edellyttämät tiedot aikanaan asianomaisiin paikkoihin ja toimittaa tarvittaessa yhdistyksen laatimat lausunnot yms. kannanotot ja ilmoitukset sidosryhmille. Sihteeri huolehtii kokousten esityslistojen kokoamisesta ja lähettämisestä. Sihteeri laatii yhdistyksen toimintakertomuksen yhdessä työvaliokunnan kanssa yhdistyksen hallitukselle. 

Yhdistyksen sihteeri hoitaa yhdistyksen arkistoa ja toteuttaa yhdistyksen hallituksen antamat tehtävät. 

15 Jäsensihteeri 

Yhdistyksen hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan jäsensihteerin. Jäsensihteeri esittää hallituksen kokoukselle uudet jäsenet, eronneet jäsenet ja eläkkeelle siirtyvät jäsenet, jotka jäävät eläkeläisjäseniksi. Jäsensihteeri vahvistaa edellä mainitut jäsenmuutokset Verovirkailijain Liitolle, joka ylläpitää luetteloa jäsenistä. Jäsensihteeri huolehtii jäsenonnitteluista sekä siitä, että jäsenmaksujen laiminlyönteihin perustuvat jäsenten erottamiset tulevat hallituksen käsittelyyn. 

Yhdistyksen vuosikokousta varten tulee olla käytettävissä hallituksen vahvistama jäsenluettelo. 

16 Tiedottaja 

Tiedottaja vastaa viestintäsuunnitelman laatimisesta ja sen esittelemisestä hallitukselle. Tiedottaja vastaa yhdistyksen käytännön tiedotustoiminnasta yhdessä tiedotustoimikunnan kanssa ylläpitämällä ja kehittämällä yhdistyksen kotisivuja ja huolehtimalla jäsentiedottamisesta. Tiedottaja laatii yhdistyksen omia tiedotteita ja välittämällä Verovirkailijain Liiton tiedotteita jäsenille. Tiedottaja huolehtii tarvittaessa tiedotteiden käännättämisestä ruotsinkielelle. Tiedottaja vastaa yhdistyksen viestintätapojen ja -välineiden laadullisesta tasosta hyväksytyn viestintäsuunnitelman mukaisesti. Lisäksi tiedottaja on tukena eri tilaisuuksissa käytettävän esittelyaineiston luomisessa ja hankinnassa. Hän huolehtii myös yhdistyksen kirjepohjien ja muun materiaalin päivittämisestä. 

17 Lomakohteiden hoitotoimikunnan puheenjohtaja 

Lomakohteiden hoitotoimikunnan puheenjohtaja kutsuu hoitotoimikunnan kokouksen koolle 2 kertaa vuodessa (kevät ja syksy). Puheenjohtaja raportoi kirjallisesti hallitukselle ja vuosikokoukselle kiinteistöjen, maa- ja metsäomaisuuden sekä kiinteistönhoidon tilasta. Hän valvoo hallituksen ja vuosikokouksen päätösten toimeenpanoja maa- ja metsäomaisuuden sekä osakehuoneistojen hoitoa ja ylläpitoa koskevien asioiden osalta. Puheenjohtaja vastaa myös hoitotoimikunnan budjetin valmistumisesta hallitusesittelyyn. 

18 Vuokraustoimikunnan puheenjohtaja 

Vuokraustoimikunnan puheenjohtaja kutsuu vuokraustoimikunnan kokouksen koolle 2 kertaa vuodessa (kevät ja syksy). Puheenjohtaja vastaa tarvittaessa vuokraustoiminnan sujuvuudesta sekä vasta tarvittaessa sesonkiaikojen vuokrausvuorojen arvonnan suorittamisesta. Hän raportoi kirjallisesti hallitukselle ja vuosikokoukselle vuoraustoiminnasta. Puheenjohtaja valvoo hallituksen ja vuosikokouksen päätösten toimeenpanemisesta koskien lomakohteiden vuokrausta ja raportoi rahastonhoitajaa sekä hallitusta vuokranmaksutilanteesta. Yhdistyksen sivuilla on vuokrausta varten varaustaulukot lomakohteittain. 

19 Virkistystoimikunnan puheenjohtaja 

Virkistystoimikunnan puheenjohtaja huolehtii yhdistyksen jäsentapahtumien toteutumisesta toimikuntansa kanssa. Virkistystoimikunta järjestää yhteiskuljetuksen Opinto- ja järjestöpäiville ja hoitaa vuosikokouksen järjestelyt. Lisäksi puheenjohtaja vastaa retkien ja muiden tapahtumien järjestämisestä jäsenistölle hallituksen päätösten ja toimikunnan toimintasuunnitelman mukaisesti. Puheenjohtaja tarvittaessa koordinoi ilmoittautumis- ja matkalippujakomenettelyt.  Puheenjohtaja vastaa hallituksen päätösten sekä virkistystoimikunnan työsuunnitelman toteutumista. Hän vastaa toimikunnan budjetin valmistelusta hallituksen esittelyyn. 

20 Koulutusvastaava 

Koulutusvastaava huolehtii yhdistyksen järjestämien koulutusten toteutumisesta toimikuntansa kanssa. Koulutustoimikunta järjestää koulutuksia sekä yhdistyksen jäsenille että luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. Koulutusvastaava kutsuu koulutustoimikunnan tarvittaessa koolle koulutusten suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi. Lisäksi koulutusvastaava osallistuu puheenjohtajan kanssa yhdistyksen seminaarien ohjelman suunnitteluun ja toteuttamiseen. Koulutusvastaava huolehtii koulutuksiin liittyvien suunnitelmien ja ehdotusten esittelystä hallitukselle sekä vastaa hallituksen päätösten sekä koulutustoimikunnan toimintasuunnitelman toteutumista. Hän vastaa myös koulutusten budjetin valmistelusta hallituksen esittelyyn.

21 Jäsenhankinta 

Jäsenhankintaa tekevät luottamusmiehet sekä kaikki hallituksen varsinaiset ja varajäsenet omien toimintayksiköittensä osalta. Kukin toimii työpaikallaan ns. yhdyshenkilönä, jota varten hallituksella on päivitetty yhdyshenkilökansio sähköisessä muodossa. Tarvittaessa sieltä tulostetaan rekrytoitavalle ohjaavaa tietoa työpaikoilla. Tämän päivittämisestä vastaa hallitustyöskentelyyn osallistuvat luottamusmiehet, koulutusvastaava sekä jäsensihteeri. Uuden hallitusjäsenen perehdyttämisestä vastaa 1. varapuheenjohtaja. 

22 Jäsenmaksut ja jäsenyys 

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsen on vapaa jäsenyydestään ilmoitusta seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien. Jäsenen katsotaan eronneen yhdistyksestä, jos hän on jättänyt jäsenmaksun maksamatta vuoden ajalta. Jäsenen erottamisesta päättää hallitus. 

Yhdistyksellä on oikeus kantaa varsinaisilta ja eläkeläisjäseniltä jäsenmaksu, jonka suuruus määritellään yhdistyksen syyskokouksessa. Jäsenmaksu voi olla erilainen eri jäsenryhmillä. Hallitus voi päätöksellään alentaa jäsenen jäsenmaksua tai poistaa sen kokonaan ajalta, jolta jäsen ei saa palkkaa sairauden, opiskelun, työttömyyden tai muun vastaavan syyn vuoksi. Jäsenmaksuttomalta ajalta jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistykselle palvelukorvauksen, jonka suuruus määritellään yhdistyksen syyskokouksessa. Yhdistykseen liittynyt jäsen suorittaa jäsenmaksun liittymiskuukautta seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien. 

Yhdistyksen sääntöjen 3 §:n 3 kappaleen nojalla vahvistetaan, että ajalta, jolta jäsen ei saa palkkaa sairauden, opiskelun, työttömyyden tai muun vastaavan syyn vuoksi, jäsen on vapautettu jäsenmaksun suorittamisesta. Jäsen on kuitenkin sääntöjen mukaan velvollinen suorittamaan yhdistykselle palvelukorvauksen yhdistyksen syyskokouksen päätöksen mukaisesti.

Kun jäsen on ollut kolme kuukautta maksamatta jäsenmaksuja, VeroVL lähettää hänelle jäsenmaksutarkistuskirjeen. Kirjeessä kerrotaan mm., että jäsenyyden säilyttäminen edellyttää jäsenmaksun säännöllistä suorittamista. Lisäksi kerrotaan missä voi tehdä jäsenmaksuun liittyvät muutokset ja eroamisen. 

Mikäli jäsen ei reagoi kirjeeseen, Työttömyyskassa JATTK lähettää kuulemisen Työttömyyskassa JATTK:n jäsenyyttä koskevassa asiassa. Kuulemiskirjeessä ilmoitetaan, että jäsenen mahdollisesta vastauksesta riippuen työttömyyskassa tulee tekemään mahdollisen päätöksen jäsenen erottamisesta. 

Jos jäsen ei reagoi JATTK:n kirjeeseenkään, asia tulee käsittelyyn yhdistykseen. 

Hallitus on sopinut, että yllä esitetyn jälkeen jäsensihteeri lähettää jäsenelle vielä kuulemiskirjeen erottamisesta ja mikäli jäsen ei tähänkään reagoi, erottaminen tehdään hallituksen kokouksessa mahdollisuuksien mukaan niin, että se tulee voimaan 12 kuukauden aikana jäsenmaksun laiminlyönnin alkamisesta. 

Yhdistyksen sääntöjen 11 §:n 3 kappaleen mukaan kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksun suorittamisesta. Jäsensihteeri huolehtii, että yhdistys tilittää kunniapuheenjohtajien ja kunniajäsenten puolesta Verovirkailijain liitolle tulevan jäsenmaksuosuuden tai palvelukorvauksen.

Kunniapuheenjohtaja (elossa oleva, syntynyt 1947 jälkeen): HVV r.y:n osalta Jarmo Voipio. 

Todetaan kunniajäsenet (elossa oleva, syntynyt 1947 jälkeen): UVv ry:n osalta Ritva Väre. 

23 Edunvalvontatoimikunta 

Yhdistyksen hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan edunvalvontatoimikunnan, jonka vetäjänä toimii yhdistyksen puheenjohtaja. Toimikunnan jäseniksi kuuluvat ainakin yksi varapuheenjohtaja sekä mahdollisuuksien mukaan yhdistyksen hallitusvastuussa olevia toimialojen tai toimintayksiköiden luottamusmiehiä. 

Toimikunta valmistelee yhdistyksen nimissä esitettävät edunvalvontaan liittyvät lausunnot, kannanotot, seuraa liiton ja muiden edunvalvontayhteistyökumppanien julkista toimintaa ja mielipidevaihtoa. 

Yhdistyksen hallitus vahvistaa yhdistyksen puheenjohtajan esittelystä yhdistyksen viralliset lausunnot. 

Toimikunta pyrkii kartoittamaan jäsenmielipiteitä liitto- ja yhdistystoiminnan sekä työyhteisöjä puhuttavien asioiden osalta. 

24 Lakkotoimikunta 

Yhdistyksen hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan lakkotoimikunnan, jonka puheenjohtajana toimii yhdistyksen lakkopäällikkö. Lakkopäällikön tulee olla ensisijaisesti yhdistyksen 1. varapuheenjohtaja. Toimikuntaan tulee kuulua myös yhdistyksen tiedottaja sekä taloudenhoitaja. Lakkotoimikuntaan tulee mahdollisuuksien mukaan valita toimintayksiköiden luottamusmiehiä. 

Lakkotoimikunnan tehtävänä on ylläpitää yhdistyksen lakkovalmiutta sekä toimia Verovirkailijain liiton lakko-organisaation määräysten alueellisena toteuttajana. Toimikunta on lakkotilanteessa jäsenistön mielialankohottaja, tiedonjakaja sekä tarvittaessa järjestää lakkovahtijärjestelmän. Lakkotilaisuudet järjestetään yhdessä virkistystoimikunnan kanssa. Verovirkailijain Liiton lakkoharjoituksiin osallistutaan säännöllisesti ja ylläpidetään Verovirkailijain Liiton lakko-ohjeistusta. 

Tarvittaessa toimikunta laatii hallitukselle työtaistelutilanteen toiminnan tulo- ja menoarvion sekä työtaistelusuunnitelman liiton ohjeistuksen mukaisesti. 

25 Työvaliokunta 

Yhdistyksen hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan työvaliokunnan. Valiokunnan puheenjohtajana toimii yhdistyksen puheenjohtaja. Valiokunnan jäseniksi tulee valita ainakin yksi varapuheenjohtajista sekä yhdistyksen sihteeri ja taloudenhoitaja. 

Työvaliokunnan tehtävänä on olla hallitustyöskentelyä sekä puheenjohtajan työtä tukeva elin, joka valmistelee hallituksen tai puheenjohtajan määräämiä asioita yhdistyksen päätöksentekoa varten.

Työvaliokunta valmistelee tulo- ja menoarvion hallitukselle vuosikokousta varten. Tulo- ja menoarvioihin perustuvat määrärahaesitykset eri toimikuntien osalta kootaan työvaliokunnassa ja esitellään hallitukselle. Myös toimintakertomus valmistellaan työvaliokunnassa. 

Tarvittaessa työvaliokunta voi olla myös yhdistyksen lausunnonantaja. Puheenjohtaja esittelee hallitukselle työvaliokunnan asiat. 

Hallituksen seminaarin sisällöstä vastaa työvaliokunta. 

26 Koulutustoimikunta 

Yhdistyksen hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan koulutustoimikunnan. Toimikunta valitsee keskuudestaan toimikunnan koulutusvastaavan samassa järjestäytymiskokouksessa. 

Toimikunta osallistuu yhdistyksen toiminnan suunnitteluun koulutussuunnitelman osalta ja laatii vuosittaisen tulo- ja menoarvion esityksen työvaliokunnalle yhdistyksen vuosikokousta varten.

Toimikunta vastaa toimintasuunnitelmassa sovituista koulutustilaisuuksista jäsenistölle, henkilöstöedustajille sekä hallitukselle suunnattujen tilaisuuksien sisällöstä. Toimikunta osallistuu myös hallitusseminaarin koulutuksellisen sisällön suunnitteluun.

Suunnitellessaan koulutuksia toimikunta käyttää apunaan Pardiasta sekä Verovirkailijain Liitosta saatavaa aineistoa ja näiden henkilöstöä sekä yhdistyksen toimialueella olevia muita luottamus- ja työsuojeluvaltuutettuja. 

27 Tiedotustoimikunta 

Yhdistyksen hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan tiedotustoimikunnan. Yhdistyksen tiedottaja toimii toimikunnan vetäjänä. Lisäksi tulee mahdollisuuksien mukaan toimikuntaan valita yksi ruotsinkielentaitoinen yhdistystoimija. 

Toimikunta vastaa yhdistyksen jäsentiedottamisesta, kotisivujen päivittämisestä sekä huolehtii eri yhteistyötahojen tiedonsaannista. Toimikunta jakaa Verovirkailijain Liiton jäsentiedotteet. Yhdistyksen jäsentiedotus pyritään hoitamaan molemmilla kotimaisilla virallisilla kielillä. 

Toimikunta laatii viestintäsuunnitelman sekä vuosittaisen tulo- ja menoarvion esityksen työvaliokunnalle vuosikokousta varten. Toimikunta osallistuu yhdistyksen toiminnan suunnitteluun viestintäasioiden osalta. Toimikunta huolehtii ja suunnittelee eri pr- ja markkinointivälineiden ja aineiston käyttämisestä yhdistyksen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Toimikunta ylläpitää ja kehittää yhdistyksen kotisivuja ja järjestää tarvittaessa jäsenkyselyjä sekä muutoinkin edistää yhdistyksen näkyvyyttä jäsenistölle. 

Tiedotustoimikunnan asioiden esittelystä hallitukselle huolehtii 2. varapuheenjohtaja. 

28 Lomakohteiden hoitotoimikunta 

Yhdistyksen hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan lomakohteiden hoitotoimikunnan. Toimikunta valitsee keskuudestaan toimikunnan puheenjohtajan. 

Yhdistyksen omistamien lomanviettopaikkojen hoito sekä kunnossapidon suunnittelu ja kehittäminen kuuluu yhdistyksen hallituksen järjestäytymiskokouksessaan valitsemalle lomakohteiden hoitotoimikunnalle. 

Toimikunta tekee esitykset hallitukselle perusparannuksista, vuosikorjauksista ja irtainhankinnoista sekä tekee tarvittavat huoltotyötilaukset ja irtainhankinnat, jotka sisältyvät yhdistyksen tulo- ja menoarvioon. 

Toimikunta ilmoittaa tarvittaessa hallitukselle havaituista puutteellisuuksista ja laiminlyönneistä yms. 

Toimikunta laatii hallitukselle ennen vuosikokousta seuraavan vuoden tulo- ja menoarvion lomakohteiden käytön ja niiden kehittämisen osalta. Lisäksi se laatii ohjeet eri laitteiden ja lomakohteiden käytöstä sekä pitää ne ajan tasalla. Toimikunta myös valvoo ohjeiden käyttöä. 

Metsänhoitoon liittyvät esitykset esitetään hallitukselle toimikunnan toimesta. Toimikunta valvoo myös niiden toteutumista. 

Toimikunta on kaikkien lomakohteiden osalta esitettyjen aloitteiden ja toimeksiantojen toimeenpaneva elin. Toimikunnan asioiden esittelystä hallitukselle huolehtii 2. varapuheenjohtaja. 

29 Vuokraustoimikunta 

Yhdistyksen hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan vuokraustoimikunnan. Toimikunta valitsee keskuudestaan toimikunnan puheenjohtajan. 

Vuokraustoimikunta huolehtii lomanviettopaikkojen vuokraustoiminnasta. Toimikunta ylläpitää varausjärjestelmää, ilmoittaa ja tiedottaa vuokrausasioista sekä jakaa tarvittaessa informaatiota lomakohteiden vuokraustilanteesta ja toiminnasta.

Toimikunta laatii ja ylläpitää vuokraussäännöstöä.  Sääntöjen noudattamista valvotaan ja ne ovat lomanviettopaikan kohteen mukaisia. Lisäksi toimikunta seuraa vuokratulojen perintää yhdessä taloudenhoitajan kanssa. Toimikunta ylläpitää yhdistyksen kotisivujen sisällön ajantasaisuutta vuokraustoiminnan osalta yhdessä yhdistyksen tiedottajan kanssa. 

Vuokraustoimikunta tekee lomakohteiden hoitotoimikunnalle esityksiä lomakohteiden hoidosta, kunnossapidosta ja kehittämisestä. 

Vuokraustoimikunta osallistuu tulo- ja menoarvioesityksen laatimiseen yhdessä lomakohteiden hoitotoimikunnan kanssa. Vuokraustoiminnan asioiden esittelystä hallitukselle huolehtii 2. varapuheenjohtaja. 

30 Virkistystoimikunta 

Yhdistyksen hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan virkistystoimikunnan. Toimikunta valitsee keskuudestaan toimikunnan puheenjohtajan sekä kirjastonhoitajan samassa järjestäytymiskokouksessa. 

Toimikunta huolehtii hallitukselle sekä jäsenistölle tarjottavien tilaisuuksien matka- majoitus-, ruokailu- sekä kokousjärjestelyistä. Toimikunta yhdessä tiedottajan kanssa laatii tiedotukset yhdistyksen järjestämistä tilaisuuksista. Toimikunta kerää osallistujalistat, suorittaa tarvittavat osallistujakyselyt ja toimittaa tarvittavat tilaukset sekä jakaa osallistujille kuuluvan aineiston. 

Toimikunta laatii työvaliokunnalle vuosikokousta varten seuraavan vuoden virkistystoiminnan tulo- ja menoarvioesityksen sekä osallistuu virkistystoiminnan osalta yhdistyksen toiminnan suunnitteluun. 

31 Kirjaston hoito 

Yhdistyksen hallitus on vuonna 2014 päättänyt, että kirjastotoiminta lakkautetaan vuoden 2015 loppuun mennessä. Vuodelle 2015 valittu ns. viimeinen kirjastonhoitaja on valtuutettu hoitamaan tarvittavat toimenpiteet asian loppuunsaattamiseksi. Yhdessä tiedottajan kanssa edelleen tiedotetaan jäsenistöä siitä, että kirjavarasto on ostettavissa / haettavissa ja että jäljelle jäävä epäkurantiksi katsottava varasto hävitetään viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä. 

32 Sairaskassa 

Sairaskassa on lakkautettu 1.1.2008 alkaen. 

33 Yhdistyksen muistamiskäytännöt 

Jäseniä ja yhdistystoimijoita (pj., varapj., lm., hall. jäsen) muistetaan 50- ja 60-vuotispäivinä onnittelukorteilla. 

Pitkäaikaisia hallituksen jäseniä tai toimihenkilöitä, jotka ovat olleet toimessaan vähintään 2 peräkkäistä kautta, muistetaan lahjakortilla (30 euroa), kun hän lähtee hallituksesta ja kun hän lähtee eläkkeelle, muistetaan häntä lahjakortilla (50 euroa) sekä kukkakimpuin. 

Yhdistyksen uuden puheenjohtajan valintatilanteessa luovutetaan hänelle kukkaonnittelut. 

Pitkäaikaisia pääluottamusmiehiä, jotka ovat olleet toimessaan vähintään 2 kautta, muistetaan eläkkeelle lähtiessään lahjakortilla (30 euroa). 

Jäsentä, jonka jäsenyys on kestänyt pitkään esim. 30 - 40 vuotta, ei kuitenkaan erikseen muisteta, koska jäsentietojen seuranta olisi työlästä. Mutta ko. henkilöllä on oikeus vastikkeetta käyttää lomakohdetta yhden viikon verran yleisten vuokraussääntöjen mukaan. 

Yhdistyksen hallituksen jäsenten joulumuistamisen osalta on sovittu, että vuoden viimeisen kokouksen yhteydessä mahdollisesti järjestettävä jouluruokailu on riittävä muistamistapa. 

Työikäisten kuolemantapauksissa niin jäsenten, hallituksen jäsenten, kuin muidenkin yhdistystoimijoiden osalta yhdistys muistaa suruadressilla erillisellä hallituksen päätöksellä. 

34 Vuosittaiset tuet jäsenille ja osallistujien omavastuut 

Yhdistyksen hallitus vahvistaa vuosittain yhdistyksen tuet jäsenille ja eläkeläisjäsenille. 

Vuoden 2016 osalta on päätetty, että Pardia-risteilyä ei tueta lainkaan. 

Myöskään ALV-risteilyn osalta ei vuonna 2016 tueta jäseniä. 

Opinto- ja järjestöpäivien osalta hallituksen jäsenille korvataan matkat, majoitus sekä illallinen. Työssäkäyville jäsenille korvataan matkat ja ruokailua tuetaan vuosittain sovittavalla määrällä. Eläkeläisjäseniä ei tueta, koska tilaisuus kohdentuu ensisijaisesti työssäkäyville jäsenille. 

Hallitus järjestää Edunvalvonta- ja hyvinvointiristeilyn lähinnä uusille jäsenille, joilta peritään omavastuu 50 euroa. Osallistujalta rajoitetaan osallistumiskerrat n. 2-3 kertaan. Vuosittain vahvistetaan osallistujamääräksi n. 30 henkilöä risteilyä kohden. On sovittu, että osallistujilta vaaditaan sitovat ilmoittautumiset 2 hengen hytein. Yhdistys järjestää risteilyn n. joka kolmas vuosi ja välivuosina kokeillaan muunlaista toimintaa tai erilaista tapaa toteuttaa ko. tilaisuus. Tilaisuudet voivat vaihdella päivien lukumäärien osalta. Tavoitteena on aktivoida nuorimpia jäseniä ja saada useampi kiinnostumaan. 

Hallitus vahvistaa vuosittain Haukkaniemen rosvopaistiretken osallistujien omavastuuosuuden esim. 10 euroa per jäsen ja ulkopuolisten osalta esim. 15 euroa per henkilö. Omavastuuosuus on maksettava ennen retken alkamista. Osallistujia pitää olla n. 30 työssäkäyvien jäsenten osalta, että retki toteutetaan. 

Hallitus päättää vuosittain, että kulttuuriretkiä järjestetään ja tuetaan esim. 10 euroa per henkilö. Tällöinkin osallistumismaksu tulee olla etukäteen maksettuna ennen retken alkamista. On sovittu, että osallistujia pitää olla vähintään 30 henkilöä, että retki toteutetaan ja edellytyksenä on sitova ilmoittautuminen. 

Omavastuuosuutta ei palauteta ilmoittautuneelle osallistujalle, jos hän peruuttaa ilman pätevää syytä osallistumisensa tai ilman ilmoitusta jättää tulematta järjestettyyn tilaisuuteen. 

Sairaskassa 

24 § 

Sairaskassa on lakkautettu 1.1.2008 alkaen.