Edunvalvonta

Yhdistyksen päätehtävänä on valvoa paikallisella tasolla Verohallinnossa työskentelevien jäsentensä etuja yhteistyössä Verovirkailijain Liitto ry:n kanssa. Voimassaolevien virkaehtosopimusten noudattaminen, palkkausjärjestelmän oikeudenmukainen soveltaminen ja jäsenten työhyvinvointi ovat tärkeimmät elementit edunvalvonnassa.

Jäsenyhdistykset ovat osaltaan vaikuttamassa myös Verovirkailijain Liitto ry:n työnantajan välisiin VES-neuvotteluihin tarkentavasta virkaehtosopimuksesta laatimalla omat neuvottelutavoitteet ja mahdolliset palkkaesitykset neuvotteluihin.

Keskeisiä asioita edunvalvonnassa on hallituksen antamat esitykset ja lausunnot mm. palkkaukseen, virkamiehen asemaa ja oikeuksia koskeviin asioihin. Yhdistyksen jäsenistön valitsema hallitus koostuu eri toimialoilla työskentelevistä henkilöistä, jolloin tieto toimintayksiköiden tilanteista välittyy luontevasti myös hallitustyöskentelyyn. Tämä onkin ensiarvoisen tärkeää edellä mainittuja esityksiä ja lausuntoja laadittaessa. Voit tutustua paremmin yhdistyksen antamiin lausuntoihin tämän sivun vasemmasta valikosta. Yhdistyksen tehtävänä on myös omalta osaltaan huolehtia siitä, että työnantajan hankkeisiin tulee mahdollisuuksien mukaan nimetyksi myös jäsenistön edustus.

Luottamusmiesjärjestelmä perustuu Verohallinnon ja Verovirkailijain Liitto ry:n väliseen sopimukseen luottamusmiestoiminnan järjestämisestä. Sopimuksella on taattu toimiva luottamusmiesjärjestelmä. Kattava, jäsentä lähellä oleva luottamusmieverkosto takaa alueellisen edustuksen ja toimivan neuvotteluorganisaation johdon kanssa. Yhdistyksen tehtävä on tukea luottamusmiehiä ja antaa tarvittaessa koulutusta ajankohtaisista asioista.

Yhdistyksen jäsen on mukana ja osallisena edunvalvonnassa jo pelkän jäsenyytensäkin ansiosta. Jokaisella yksittäisellä jäsenellä on yhtäläinen oikeus osallistua yhdistyksen päätöksentekoon ja olla mukana vaikuttamassa hallituksen tekemiin esityksiin ja lausuntoihin. Jäsen voi myös oma-aloitteisesti tehdä aloitteita, esityksiä ja ehdotuksia hallitukselle, esim. yhdistyksen toiminnasta tai työyhteisössään havaitsemistaan epäkohdista. Osallistumalla yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin, koulutuksiin ja yleiskokouksiin, jäsen saa tietoa yhdistyksen toiminnasta, ajankohtaisista asioista niin työnantaja- kuin järjestöpuolelta ja pääsee osallistumaan yhteiseen päätöksentekoon esim. äänestystilanteissa.

Jäsen- ja virkistystoiminta on yhdistyksen jäsenilleen ja toimihenkilöille järjestämää ajankohtaista tapahtumatarjontaa ammattiyhdistystoiminnasta sekä muista ajankohtaisista aiheista.  Yhdistys myös tukee jäsentensä järjestökoulutusta ja opintomatkoja. Koulutusta jäsenilleen tarjoaa myös Verovirkailijain Liitto ry, Akava, TJS Opintokeskus, joka tukee Akavan  jäsenjärjestöjen koulutustoimintaa.

Hallituksen antamat viralliset lausunnot ja kannanotot löydät jäsenhuoneesta kohdasta tiedotus